Inleiding

Hallo, ik ben Sandra. Ik verzorg trainingen voor beroepskrachten die met kinderen, jongeren en hun opvoeders werken. Naast trainingen kunt u bij mij terecht voor:

 • Mediation
 • Coaching
 • Opvoedingsondersteuning
 • Intervisie

U kunt tevens een beroep op mij doen als Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling als u geen opgeleide Aandachtsfunctionaris in dienst heeft. Ik kan u dan bijstaan met raad en daad.

Mijn trainingen zijn bedoeld voor beroepskrachten in onderwijs en zorg en kinderopvang.

Voor Mediation kunt u voor allerhande conflicten waar u hulp bij nodig heeft bij mij terecht.

Mijn Achtergrond

Mijn naam is Sandra de Jong. Geboren op 17 september 1969. Sinds 1992 ben ik werkzaam in de Forensische Psychiatrie en vervolgens in het Speciaal Onderwijs (gedragsstoornissen en Psychiatrie) als maatschappelijk deskundige. In 2009 heb ik de Post-HBO opleiding Intensief Ambulant Gezinsbehandelaar afgerond en sinds december 2016 de Mediation Opleiding. Ik ben als Full Member aangesloten bij de ADR en inschreven als Jeugdhulpverlener bij Registerplein en bij de Landelijke Vakvereniging voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 

Veiligheid met Inzicht en Beleid (VIB training)

binnen onderwijs en zorg. Deze training is onderverdeeld in een basistraining, een verdiepingstraining en een intervisietraject/coaching on the job. Na deze basistraining ben je in staat om gedrag te herkennen en aansluitend te interveniëren. Je bent bewust bezig met je beroepshouding en de mate van invloed die je hebt om gedrag in te schatten en positief om te buigen. Daardoor ontstaat meer inzicht in gedrag en de kenmerken die horen bij diverse stadia van agressief gedrag Duur van de training: 2 dagen. Maximale groepsgrootte: 15 personen. Grotere groepen in overleg, te verdelen over meerdere dagdelen.

De verdiepingstraining gaat in op het ontwikkelen van kernwaarden die het basisklimaat gaan vormen van uw school of instelling. Vervolgens vertalen we deze kernwaarden naar beleid en passen de kernwaarden toe in de dagelijkse praktijk. Deze kernwaarden zijn voor iedereen zichtbaar, duidelijk en hanteerbeer waardoor zij het fundament vormen voor uw (school)veiligheidsbeleid. Duur van de verdiepingstraining 2 dagen. Maximale groepsgrootte: 15 personen. Grotere groepen in overleg, te verdelen over meerdere dagdelen.

Intervisie, coaching on the job en begeleiding op individueel niveau en klassen/groepsmanagement. Duur en groepsgrootte in overleg/naar behoefte

Omgaan met psychiatrische problematiek.

Doel van de training

De cursist heeft kennis van de meest voorkomende ziektebeelden.
De cursist kan a.d.h.v. deze kennis inschatten met welk psychiatrisch gedrag ze te maken hebben.
De cursist kan in gesimuleerde situaties psychiatrisch gedrag herkennen, en op basis van deze kennis een inschatting maken hoe men op dit gedrag dient te reageren met de minste kans op escalatie

Programma

Dag 1

 • Kennismaking met psychiatrische problemen
 • Inventarisatie problematiek
 • Psychiatrische problemen: psychose, schizofrenie en verslavingen
 • Vaardigheden in de omgang met bewoners met psychische problemen of een verslaving
 • Psychische problemen en leefbaarheid
 • Sociale partners en instanties inzetten
 • Verdieping eigen casuïstiek
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen

Dag 2

 • Verschillende soorten stoornissen
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Eigen grenzen (h)erkennen
 • Verdieping eigen casuïstiek
 • Vaardigheden en gesprekstechnieken oefenen
 • De doelen die u heeft bereikt na deze 2 dagen:
 • U hebt meer inzicht in de relatie tussen psychische problemen, verslaving en leefbaarheid.
 • U kunt de meest voorkomende psychische problemen en verslavingen herkennen.
 • U kent de mogelijke achtergronden van de meest voorkomende psychische problemen.
 • U hebt handvatten om bewoners met psychische problemen of een verslaving juist te benaderen.
 • U kent de grenzen van uw verantwoordelijkheden.
 • U hebt inzicht in partijen en instanties voor aanvullende hulp en weet hoe u die kunt benaderen.

Doelgroep

Deze opleiding is niet alleen voor specialisten uit het werkveld van de psychiatrie, maar ook voor mensen die in hun werkveld zijdelings met deze doelgroep te maken hebben. Enkele voorbeelden van beroepen van cursisten : doktersassistent, baliemedewerker gemeenten, medewerker woningcorporatie, vrijwilliger crisisopvang, welzijnswerker, of mensen werkzaam in verpleeghuizen.

Werkwijze:

Door een samenspel van theorie en praktijk (oefenen).
Vragen vanuit de cursisten zelf.

Training signaleren kindermishandeling

In deze praktische training gaan we in op een groot maatschappelijk probleem, namelijk de aspecten van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het is een praktische training die handvatten biedt in het signaleren van

kindermishandeling en het hanteren van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Duur van de training: 1 dagdeel Maximale groepsgrootte: 15 personen (te combineren met de VIB training). Grotere groepen in overleg, te verdelen over meerdere dagdelen.

Held Zonder Geweld

Training voor jongens die zich middels agressief gedrag profileren binnen onderwijs/zorg. Deze groepstraining is geschikt voor jongeren van 13 tot 18 jaar oud die binnen het onderwijs of zorg tegen hun laatste kans aanlopen. De training kan worden aangeboden om schorsing en verwijdering te voorkomen.

Doel is de jongeren middels en intensieve training inzicht te geven in het eigen gedrag en de negatieve effecten hiervan. Doelstelling is gedragsalternatieven aanleren en de jongere leert bij Held zonder Geweld hoe je je moet opstellen in moeilijke situaties en hoe je kunt voorkomen dat de problemen uit de hand lopen.

Je leert beter om te gaan met je eigen gevoel van irritatie, boosheid, woede en agressie. Maximale groepsgrootte: 4 tot 6 personen. Duur van de training: 15 bijeenkomsten van 1,5 uur per week.

Merel van Groningen Training

Training voor jongeren en hun ouders om actuele onderwerpen als sexting, grooming en loverboyproblematiek inzichtelijk te maken en weerbaarheid te vergroten. In het Merel van Groningen project ontdekken jongeren van 12 tot 16 jaar op een confronterende manier of zij zelf mogelijk risico lopen om slachtoffer worden van een loverboy.

Het project komt voort vanuit de ervaringen van Merel van Groningen. Zij schreef het autobiografische boek ‘En plotseling ben je van hem’ dat gaat over hoe zij zelf slachtoffer werd van een loverboy.In samenwerking met Merel, de politie Rotterdam Rijnmond en een gespecialiseerde auteur en trainer, is een compleet lespakket ontwikkeld over de loverboy-problematiek waarin wordt ingestoken op zowel voorlichting als preventie. Maximale groepsgrootte: 4 tot 6 deelnemers, groep homogeen van samenstelling.

Training opvangcoach

De training is speciaal voor de medewerkers die opvang en nazorg verzorgen aan de medewerkers die agressie en schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Tijdens de training leer je te coachen op gezond herstel en leer je hoe je het opvanggesprek moet voeren.

De verschillende opvanggesprekken worden geoefend met onder andere rollenspelen. Duur van de training: 1 dagdeel ( te combineren met de VIB training).

Paardencoaching

Wat is Paardencoaching?

Paarden communiceren non-verbaal, met hun houding, gedrag en uitstraling. Zoals ze op andere paarden reageren, reageren ze ook op mensen. Mensen communiceren zelf ook vaker non-verbaal dan ze denken: maar liefst 90% van de informatie die we als mensen uitwisselen is non-verbaal. Door de paardentaal te kennen, kan de Paardencoach de reacties vertalen naar de cliënt. Dit zorgt bij de cliënt voor inzichten in de oorsprong van belemmering.

 

Voor wie is het bedoeld?

Paardencoaching is zeer geschikt voor jou als je bereid bent om jezelf op een héél andere manier te ontmoeten. Paarden kunnen heel goed ‘spiegelen’. Dit houdt in dat een paard reageert op wat jij non-verbaal uitstraalt. Door goed te kijken hoe een paard op jou reageert, leer je veel over wie jij bent en wat je uitstraalt. Eigenlijk kan elke vraag die te maken heeft met hoe jij jezelf ziet of hoe jij je gedraagt, door Paardencoaching worden uitgediept. Ik ga er vanuit dat onvrede met een situatie altijd twee kanten kent: de situatie zelf en hoe jij daarmee omgaat.

Het is vaak niet eenvoudig (of soms zelfs niet mogelijk) om een situatie te veranderen. Maar vaak  heb je wel invloed op hoe je omgaat met een situatie. Tijdens een coachsessie kijken we samen naar de oorzaak van je onvrede en kijken we hoe je beter kunt omgaan met die aspecten waar je géén directe invloed op hebt.

 

Met welke methode wordt er gewerkt?

Ik werk volgens de methode Cognitief Coachen met Paarden die is ontwikkeld en verfijnd binnen het Centrum voor Paardencoaching (CVCP).

 

Voor kinderen en volwassenen…geschikt voor iedereen!

Paardencoaching kan individueel gevolgd worden, samen met een partner of met een heel gezin. Voor kinderen is Paardencoaching erg geschikt om weerbaarder te worden, toe te komen aan verwerking van bijvoorbeeld een scheiding  maar ook om te praten over onzekerheden, het gevoel dat je gepest wordt, leren omgaan met angsten maar vooral om jezelf te mogen zijn. Ook bied ik team coaching aan voor bedrijven.

Waar kan Paardencoaching worden gevolgd?

De coaching kan plaatsvinden met coaching paarden in mijn praktijk of op locatie met andere paarden.

Teamcoaching met paarden.

Om een goed beeld te krijgen van uw team en het functioneren van de teamleden is deze training een inspirerend middel. U leert in een dag de verschillende rollen in uw team kennen en het beste uit uw werknemers te halen door ze te respecteren in hun rol en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. De gehele dag wordt voor u verzorgd op locatie in Hengelo Overijssel. Deze dag biedt u een gedegen theoretisch kader. Dit kader wordt zichtbaar gemaakt in de coaching met paarden. Vervolgens gaat u met een praktische opdracht genieten van de Twentse natuur waarbij samenwerken centraal staat. Groepsgrootte in overleg.

Locatie en Materiaal

Alle trainingen kunnen landelijk, in company, worden gegeven. Uiteraard bent u ook van harte welkom in mijn praktijk waar ruimte is voor groepen tot maximaal acht personen. Voor Mediation, coaching of advies bent u eveneens van harte welkom in mijn praktijk.

Al het materiaal voor de trainingen wordt verzorgd door Just Solve It. Al het materiaal mag door u gebruikt worden. Het Merel van Groningen project is echter een beschermd product. U mag dit niet gebruiken, vermenigvuldigen of zelfstandig inzetten als u niet door het Merel van Groningen Project bent opgeleid.

Mediation bij Just Solve It

Wat is een mediator?

Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die u kan helpen om een juridisch probleem op te lossen. Een mediator is geen eenzijdige belangenbehartiger, zoals een advocaat, en zal ook geen standpunt innemen, zoals een rechter. De mediator is niet partijdig maar juist neutraal, kiest geen kant en nodigt u uit om samen het geschil op te lossen op een manier die voor beide partijen passend is. In feite is een mediator een soort gesprekleider die ervoor zorgt dat elke partij in een open sfeer zijn of haar standpunt en argumenten naar voren kan brengen.

Een van de belangrijkste uitgangspunten van mediation is de vrijwilligheid. Niemand kan gedwongen worden om aan mediation mee te werken. Deze vrijwilligheid zorgt ervoor dat beide partijen gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen. Beide partijen hebben er namelijk bewust voor gekozen om te proberen het juridische geschil met begeleiding van een mediator op te lossen.

Mediation is vertrouwelijk en geheim

Een ander belangrijk kenmerk van mediation is de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Beide partijen moeten voorafgaand aan de start van de mediation een mediationovereenkomst ondertekenen waarin zij beloven dat alles wat er tijdens de mediationgesprekken besproken wordt, geheim blijft en niet aan anderen wordt medegedeeld.

Op die manier krijgt elke partij dus de kans om vrijuit en zonder remmingen te spreken en zijn of haar standpunt en argumenten naar voren te brengen.

De beperking van mediation zit hem dus niet zozeer in de aard van het (juridische) geschil, maar in de houding van beide partijen. Mediation kan alleen op vrijwillige basis plaatsvinden, dus beide partijen moeten ook echt de bereidheid hebben om te proberen via mediation tot een oplossing te komen.

Rol van de mediator

Tijdens de mediation zal de mediator zich neutraal opstellen. De mediator zal dus geen voorkeur mogen uitspreken voor het standpunt van de ene of de andere partij. Uiteraard kan en zal de mediator tijdens de mediation regelmatig vragen stellen om daarmee te proberen het juridische geschil en de belangen van beide partijen duidelijk naar voren te krijgen.

Hoewel het de bedoeling is dat beide partijen tijdens de mediation zelf aan een oplossing van hun geschil werken, zal de mediator zelf ook suggesties kunnen doen voor een mogelijke oplossingsrichting. Als u er met de tegenpartij in slaagt om tot een oplossing te komen, zal deze oplossing door de mediator worden vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst.

Bij welke geschillen kan mediation worden toegepast?

Mediation kan bij de meest uiteenlopende (juridische) geschillen worden ingezet als middel om tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. U kunt dan denken aan arbeidsgeschillen, maar ook aan familiezaken (echtscheiding), burenruzies of zakelijke geschillen binnen een bedrijf of organisatie.
Just Solve It biedt u de mogelijkheid gebruik te maken van de inzet van mediation.

Kosten Mediation

Voor Mediation wordt een vast bedrag per dagdeel gerekend van 475,- euro. Dit bedrag is inclusief alle bijkomende kosten, zoals de Mediationovereenkomst, telefonie, eventuele rapportage en BTW. Reisafstand tot maximaal 100km per enkele reis, bij langere afstanden in overleg. Kosten voor optreden als externe vertrouwenspersoon of aandachtsfunctionaris afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. Twee daagse trainingen in de praktijk kosten per deelnemer inclusief materiaal en lunch 500,- euro. Alle dieetwensen zijn mogelijk. Kosten voor de in company training afhankelijk van het aantal deelnemers in overleg.

Nieuws

Hieronder een artikel met een interview met mij dat gepubliceerd is in Klik Magazine.

Contact  Inschrijfformulier


   Veiligheid met Inzicht en BeleidHeld Zonder GeweldMerel van Groningen TrainingOmgaan met ouders met psychiatrische problematiek.Training signaleren kindermishandelingTraining opvangcoach(team) Coaching met paarden.